Junta directiva

Membres de la junta directiva

Ernestina Junyent

Ernestina Junyent

Presidenta

Hospital del Mar. Barcelona
    
Anna Matamala

Anna Matamala

Secretària

Fundació Puigvert. Barcelona
    
Eva Casanovas

Eva Casanovas

Tresorera

Diavèrum. Badalona
    
Marta Quintela Martínez

Marta Quintela Martínez

Vicepresidenta

Coordinadora de la Unitat de Diàlisis de l'Hospital Clínic de Barcelona
    
 
 
 
 
Presidenta

Representar l’Associació davant tota mena d’organismes públics o privats; convocar, presidir i cloure les sessions que celebri l’Assemblea General; ordenar els pagaments i autoritzar tot signant-los, els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que l’Associació aconselli o que en el desenvolupament de les seves activitats en resulti necessària o adient.

Secretària

S’encarregarà de la direcció, la feina administrativa de l’Associació, expedirà certificacions. mantindrà els arxius, custodiarà la documentació de l’Associació, , la celebració d’Assemblees i l’aprovació dels pressuposts de l’Associació, i aixecarà acta de totes les sessions, assemblees i reunions de l’Associació.

Tresorera

Recaptarà i custodiarà els fons propietat de l’Associació i executarà les ordres de pagaments de la Presidenta.

Vicepresidenta

Les funcions de la vicepresidenta són les mateixes que les de la presidenta en la seva substitució o delegació directe.

Responsabilitats

La Junta Directiva té les facultats següents:

  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  3. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea general perquè els aprovi i confeccionar el pressupostos de l’exercici següent.
  4. Aprovar el pla general anual d’activitats de l’associació així com la memòria d’activitats de l’any anterior
  5. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  6. Nomenar les persones que s’hauran d’encarregar de coordinar cada grup de treball o comissió, a proposta dels mateixos grups.
  7. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir -subvencions o altres ajuts- l ‘ús de locals o edificis d’altres.
  8. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
  9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

Organització i funcionament

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys susceptibles de reelecció per quatre anys més.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b)  Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec apreciada per acord unànime de la Junta
c)  Baixa com a membre de l’associació.
d)  Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixen els estatuts.
e)  Quan es deixi de tenir les condicions per ser soci numerari.

Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Junta Directiva podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Estatuts

Descarrega els estatuts