Junta actual

Membres de la junta directiva

Ernestina Junyent

Ernestina Junyent

Presidenta

Hospital del Mar. Barcelona
        
Currículum Vitae
Anna Matamala

Anna Matamala

Secretària

Fundació Puigvert. Barcelona
   
Currículum Vitae
Eva Casanovas

Eva Casanovas

Tresorera

Diavèrum. Badalona
      
Currículum Vitae
 Diplomada en Infermeria he treballat a diferents Hospitals, com ara l’Hospital de l’Esperança, al General de Bellvitge, i a la Primària. Actualment estic com a Cap d’Unitat d’Infermeria al servei de Nefrologia  de l'Hospital  de Mar de Barcelona. Encara que la meva trajectòria professional ha estat centrada en la cura dels pacients renals, he desenvolupat molts aspectes inherents a la professió infermera com ara la docència, investigació i participació en tots els reptes que han sorgit durant  aquests  anys.

Acadèmic

 • 1976-1979. Estudis d’infermeria, a l’hospital del Mar de Barcelona. 1993 Convalidació títol a Diplomat en infermeria. Universidad Nacional de Educación a distancia.

 • Formació extra acadèmica relacionada

  • Post Grau “d’Infermeria Clínica”.  EUI del Mar amb col·laboració Johns Hopkins University Schools of Nursing Program.
  • Post Grau ”Gestió de cures Infermeres”. EUI del Mar.
  • Post Grau “Intervencions autònomes d’infermeria per a un desenvolupament personal i Professional: Teràpies Naturals”. EUI Santa Madrona.
  • Màster en Direcció i Administració de les Institucions Sanitàries. UAB
 

He desenvolupat tota la meva carrera profesional dins del camp de la Nefrologia. Vaig començar a traballa al 1990 al Departament de Diàlisi de la Fundació Puigvert. Posteriorment vaig desenvolupar tasques de gestió com a Supervisora de l’Unitat durant sis anys i actualmente treballo com a Coordinadora Assistencial al mateix centre.

Paralelament he realitzat docència amb colaboració amb l’Escola Universitària de la Santa Creu i Sant Pau (UAB) com  infermera de referència i actualmente com a tutora de diferents Practicums. També he estat docent al I i II Màster en “Cures infermeres a les persones que presenten malalties renals” realitzat a l’Escola Universitària de la Creu Roja (UAB). Colaboro habitualment en la realizació de la Formació continuada a la meva  Institució i en la organizació de las tres Jornades d’infermeria nefrológica realizades fins el moment.

He participat en la realització del Programa d’Atenció Coordinada per a la Malaltia Renal Crònica (Document de consens publicat) i actualment colaboro en la realització de la Ruta Assistencial per a la MRC a l’Eixample Dreta.

Actualment iniciant projecte com a gestora de casos de pacients amb Malalties renals hereditàries a Fundació Puigvert.

He cursat el Máster oficial en Ciencias de la Enfermería per l’Universidat Roviri i Virgili de Tarragona (2008-2010) 120 ECTS, y el Màster oficial en Lideratge i gestió en Serveis d’infermeria per ‘niversidat de Barcelona (2011-2014) 120 ECTS.

Admesa aquest curs acadèmic al programa de doctorat de l’Universidat Roviri i Virgili de Tarragona amb un estudi de caire qualitatiu per aprofundir en l’impacte de la malaltia renal crónica des de la perspectiva del pacients, dels familiars i dels professionals.

Amplia formació i assistència regular a activitats relacionades principalment amb l’ètica i la cronicitat, des de els diferents nivells assistencials.

 

Vaig estudiar la Diplomatura d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria Ntra. Sra. Del Mar adscrita a la Universitat de Barcelona curs acadèmic 1987-1981, treballo en la atenció del pacient renal des de 1982 vaig aprofundir els coneixements en la atenció al pacient renal inicialment en el Centre Mèdic Salus en el 1984 i el Hospital Clínic y Provincial en el 1986, posteriorment vaig fer el Postgrau en Insuficiència Renal Crònica a la UAB, curs acadèmic 2006-2007. L’interès en noves disciplines dins de l’àmbit de la infermeria amb porta a estudiar Teràpia de Zones Reflexes a l’escola Hanne Marquardt realitzant posteriorment el postgrau en Teràpies Naturals mòduls d’introducció als fonaments del naturisme i Teràpia de les zones Reflexes dels Peus a l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Deu a l’any 2004.

Del 2008 al 2010 faig el Màster en Gestió de Centres Sanitaris i Serveis de Salut a IL·3 Institut de Formació Continuada-UB. 

La meva activitat professional es a Institut Mèdic Badalona – Diaverum Servicios Renales, com infermera supervisora. De sempre he cregut fermament en la importància de la investigació i en compartir el coneixement generat, soc autora i coautora de diferents treballs d’investigació presentats en Congressos Nacional i Europeus, he mantingut activitat docent en empreses privades, col·laborat amb el COIB i actualment mantinc activitat docent col·laborant en escoles de formació professional.

Presidenta

Representar l’Associació davant tota mena d’organismes públics o privats; convocar, presidir i cloure les sessions que celebri l’Assemblea General; ordenar els pagaments i autoritzar tot signant-los, els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que l’Associació aconselli o que en el desenvolupament de les seves activitats en resulti necessària o adient.

Secretària

S’encarregarà de la direcció, la feina administrativa de l’Associació, expedirà certificacions. mantindrà els arxius, custodiarà la documentació de l’Associació, , la celebració d’Assemblees i l’aprovació dels pressuposts de l’Associació, i aixecarà acta de totes les sessions, assemblees i reunions de l’Associació.

Tresorera

Recaptarà i custodiarà els fons propietat de l’Associació i executarà les ordres de pagaments de la Presidenta.

Responsabilitats

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 3. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea general perquè els aprovi i confeccionar el pressupostos de l’exercici següent.
 4. Aprovar el pla general anual d’activitats de l’associació així com la memòria d’activitats de l’any anterior
 5. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 6. Nomenar les persones que s’hauran d’encarregar de coordinar cada grup de treball o comissió, a proposta dels mateixos grups.
 7. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir -subvencions o altres ajuts- l ‘ús de locals o edificis d’altres.
 8. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

Organització i funcionament

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys susceptibles de reelecció per quatre anys més.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b)  Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec apreciada per acord unànime de la Junta
c)  Baixa com a membre de l’associació.
d)  Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixen els estatuts.
e)  Quan es deixi de tenir les condicions per ser soci numerari.

Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Junta Directiva podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Estatuts

Descarrega els estatuts